Presbitérium

Ezen az oldalon presbitériumunk tagjainak rövid bemutatkozása olvasható:


Bakonyi Lajos

1951-ben születtem. Két felnőtt gyermekem van.

1967 tavaszán ebben a gyülekezetben konfirmáltam. Nálam a konfirmáció szorosan összefügg a hitre jutásommal. Azóta állandó tagja vagyok az egyházközségnek. Több évet voltam presbiter, 2000 óta gondnok.

Fontosnak tartom a presbiterek és a lelkész együttmőködését a gyülekezeti tagok lelki növekedése érdekében. Feladatunk a folyamatos működés biztosítása, épületünk állagának megőrzése, szépítése, helységeink célszerűbb használata is.


Fügedi Csaba

Fügedi Csaba vagyok, Budapesten születtem 1966-ban. Nős vagyok, feleségemmel két lányt próbálunk jól nevelni, ami nem is oly egyszerű.A középiskola elvégzése után egy évet dolgoztam vállalatnál alkalmazottként, majd önállósítottam magam, amit azóta is sikerült megőriznem. Istennek legyen érte hála.

Neveltetésem nem mondható vallásközpontúnak, bár ateisták családomban nem voltak. Isten által való megszólíttatásom 1985-86-ra datálható, mikor is egy kedves ismerősöm elvitt Cseri Kálmán gyülekezetébe, ahol megismerhettem az igehirdetések és a Szentírás rendszeres olvasása hatására azt az élő Istent és az ő Fiát, akiről addig fogalmam sem volt. Jézussal való élő kapcsolatom minden tekintetben megváltoztatta az életem, és azóta is alakít, formál. Emberi mércével mérve voltak jobb és rosszabb éveim, de az Úr mindig mellettem állt, soha el nem hagyott, olyan lehetetlen szituációkból mentett ki, amelyekre sem akkor, sem ma racionális válaszokat senki nem tud adni, ami természetes is. Az eltelt időben és ma is Pál apostol szavaival vigasztalódtam, miszerint „tudok bővölködni és tudok szűkölködni; egészen be vagyok avatva mindenbe”. Sok-sok jézusi mondatot is ideidézhetnék, melyek a nehéz időszakokon átsegítettek és ma is vigasztalást nyújtanak, de úgy hiszem, akik olvassák e néhány sort pontosan értik, amiről szólni szerettem volna.


 

Korcsek Adél Sára

Korcsek Adél Sára vagyok - de mindenki csak Adának ismer- , 1957-ben születtem Szatmárnémetiben, református családban. A szatmárnémeti református templomban voltam megkeresztelve, és 1971-ben ott konfirmáltam. Abban az évben kb. 120-an tettünk vallást hitünkről.

1991 óta vagyok a rákoshegyi református gyülekezet tagja, családommal együtt. Fiam, Tibor már itt konfirmált 1993-ban. Kereskedelmi oktatóként dolgoztam.

 

Életem alapigéje: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” (Róma 8:14)

 


Kóródi József

Budapesten születtem 1971-ben, nős, két fiúgyermek (Máté és Gergő) édesapja vagyok. Feleségem Zellei Veronika, akivel a gyülekezetben ismerkedtem meg.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon dolgozom. A gyülekezetbe 1992-93 óta járok. 24 évesen, édesanyámmal együtt, saját elhatározásból konfirmáltam, mert szükségesnek éreztem, hogy vallást tegyek a hitemről mind az emberek, mind pedig Isten előtt.

Számomra fontos az Úrral való kapcsolat, mivel már számos esetben megtapasztaltam, hogy „Ő az egyedüli reménységünk, és vigaszunk.”

Célom a gyülekezeti életben való aktív részvétel, látva, hogy mindenkinek szüksége van közösségre, ahonnan támaszt, bátorítást, és segítséget kaphatunk, ahol megoszthatjuk egymással örömeinket és bánatainkat.


 

Lovász Csaba

 

Lovász Csaba vagyok, 41 éves, nős, két gyermek édesapja. A kisebbik egy 8 éves kislány, a nagyobbik egy 18 éves fiú. A Continental autóalkatrész gyártó cégnél szerelőként dolgozom.

A hívő életem1991-ben kezdődött a rákoscsabai gyülekezetben. 1995-től a Kálvin térre jártam felnőtt ifjúsági bibliakörre és templomba, itt konfirmáltam 2000-ben. A rákoshegyi gyülekezetbe 2003 óta járok rendszeresen. 2006-ban lettem megválasztva presbiternek.

A templom és a parókia szükségessé vált építési, felújítási munkáinak megszervezésében vettem és veszek részt. Pl.: garázs-, kerítés felújítás, korlát készítés a templom bejáratához.

Saját munkámmal járultam hozzá a templom bejáratánál levő hirdetőtábla készítéséhez, a kerti csap és a templomajtó javításaihoz. Gyülekezeti napok, gyerektábor lebonyolításában is tevékenykedtem. (Budapest, 2011 szeptember)

 


Mészáros Mihályné Margitka

1949-ben Bián születtem,  református családban, Isten szeretetéből ötödik gyermekként.1963-ban konfirmáltam, Bián a református gyülekezet tagja voltam. 1990-től a rákoshegyi gyülekezetbe járok. Gyermekemet 1990-ben, férjemet 2015-ben veszítettem el. Egyedül élek, van egy nevelt lányom és egy unokám. Isten megáldó és megtartó szeretetével vasárnaponként részt veszek az istentiszteleteken. A gyülekezetben bibliakörös vagyok, időnként besegítek a takarításban, kerti munkában, ami adódik. Örülök, hogy tehetem.

 


 

Tóth Csaba Csongor

 

1970-ben születtem Budapesten, testnevelés–földrajz szakos tanári végzettséggel a Lónyay-gimnáziumban dolgozom. Gyermekorvos feleségemmel, Csohány Ágnessel 18 éve élünk Rákoshegyen és vagyunk a gyülekezet tagjai. Istenünk kegyelméből öt gyermeket nevelünk, váltakozó sikerrel, de abban a reményben, hogy hitben járó, tisztességes felnőttekké válnak.

Szüleinktől vallásos nevelést kaptunk két testvéremmel, így számomra természetes volt az istentiszteletek látogatása, a gyülekezeti közeg, és ezért is megtisztelő a presbiteri tisztségre való felkérés.
Látom ugyanakkor az "érem másik oldalát” is, érzem a feszültséget a családi és hivatásbeli elkötelezettségek és a gyülekezeti szolgálat számtalan tennivalója között, a rohanó idő szorítását. Amennyiben lehetőségem nyílik rá, szeretnék továbbra is e kis közösség hasznára munkálkodni, de a gyülekezet más tagjaival együttesen, közös erőfeszítéssel.

Ebben a döntésünkben is bölcsességet, megválasztott elöljáróink szolgálatára pedig Isten áldását kérjük!

 

 


Tóth Mihály

Tóth Mihály vagyok, 1973-ban születtem Budapesten. Különböző gazdasági iskolákat végeztem, jelenleg anyaggazdálkodó munkakörben dolgozom. Feleségemmel és három gyermekünkkel élek Rákoshegyen. Hívő életem már gyerekkoromban elkezdődött. Édesapám és Édesanyám is teológiát végzett, így a mindennapok a keresztény értékrend mentén folytak. Gyülekezetünknek 10 éve vagyok tagja.